Ampliació d'Estadística

Share |

Presentació

19 de set. 2012
subdestacado

Irene Epifanio López

Es presentaran les tècniques estadístiques bàsiques més usuals tant en informàtica com en les seues aplicacions. Per això es pretén que els alumnes coneguen i sàpien aplicar les tècniques bàsiques d'inferència: estimació i contrast. A més, es pretén introduir els alumnes en mètodes estadístics més avançats, juntament amb eines informàtiques que ajuden en l'anàlisi de dades.

Programa

Temari
TEORIA (3 crèdits)

Tema 1. Inferència estadística. Estimació.
1. Introducció a la inferència estadística.
2. Estimació puntual.
3. Estimació per intervals per a un i dos paràmetres: mitjanes, variàncies i
proporcions.

Tema 2. Contrastos d'hipòtesi
1. Introducció.
2. Contrastos paramètrics: mitjanes, variàncies i proporcions.
3. Test de la chi2
4. Altres contrastos no paramètrics.

Tema 3. Control estadístic de qualitat
1. Introducció. Què és el control estadístic de la qualitat?
2. Introducció als gràfics de control.
3. Gràfics de control per a variables.
4. Gràfics de control d'atributs.
5. Gràfics de control de suma acumulada.

Tema 4. Introducció al disseny d'experiments
1. Introducció. Què és el disseny experimental?
2. Disseny completament aleatoritzat: anàlisi de la variància amb un sol
factor.
3. Disseny en blocs aleatoritzats.
4. Disseny factorial amb dos factors.

Les pràctiques (1,5 crèdits) amb l'ordinador constaran de 5 sessions, usant el programa R:

1. Simulació. Fiabilitat.
2. Estimació. Contrast d'hipòtesi.
3. Control estadístic de qualitat.
4. Disseny d'experiments.
5. Pràctica recopilatòria.
Bibliografia
BIBLIOGRAFIA BÀSICA

. MONTGOMERY, D.C. Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería. Ed. McGraw-Hill.
. J. DOMINGO FERRER. Estadística tècnica: una introduccio constructivista.
Ed. Univ. Rovira i Virgili.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

. E. R. DOUGHERTY, Probability and statistics for the engineering, computing
and physical sciences, Prentice Hall Internatinal Editions.
. D.C. MONTGOMERY, Diseño y analisis de experimentos, Grupo Editorial
Iberoamerica.
. W. MENDENHALL y T. SINCICH, Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias, Prentice Hall.
. WALPOLE, R.E. et al. Probabilidad y estadística para ingenieros. Ed.
Prentice Hall.
. JOHNSON, R.A. Probabilidad y estadística para ingenieros de Miller y
Freund. Ed. Prentice Hall.
. PEÑA, D. Estadística modelos y metodos, volúmenes 1 y 2.

Nom Descripció Publicació Idioma Accedir
Tots els dubtes preguntats altres anys per temes Tots els dubtes preguntats altres anys per temes (castellà i valencià)... 31 de des. 2012 Valencià Descarregar
Exámenes de cursos pasados Enunciados de exámenes de problemas de cursos pasados... 31 de des. 2012 Castellano Descarregar
Contraste de medias Problema resuelto sobre contraste de dos medias (incluye cómo usar la calculadora). ... 31 de des. 2012 Castellano Accedir a l'enllaç
Contraste de dos proporciones Problema resuelto de contraste de dos proporciones ... 31 de des. 2012 Castellano Accedir a l'enllaç
CONTRASTES DE BONDAD DE AJUSTE Análisis de salidas del R sobre contrastes de bondad de ajuste: test de Kolmogorov-Smirnov, test de normalidad de Shapiro-Wilks ... 31 de des. 2012 Castellano Accedir a l'enllaç
Intervalo de confianza para proporciones Resolución de un problema sobre proporciones (intervalo de confianza, tamaño muestral) ... 31 de des. 2012 Castellano Accedir a l'enllaç
PROBLEMA DE CONTROL DE CALIDAD de procesos Problema resuelto de gráficos de control de calidad para variables (gráficos de la media y rango). ... 31 de des. 2012 Castellano Accedir a l'enllaç
ANOVA DE UNA VÍA Problema resuelto de ANOVA de un factor. ... 31 de des. 2012 Castellano Accedir a l'enllaç
Ampliación de estadística para la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión Teoría con ejemplos completamente resueltos paso a paso y prácticas con R. Libro de la Col.lecció; Sapientia; 13, Universitat Jaume I http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/24181 ... 22 de nov. 2012 Castellano Accedir a l'enllaç
Intervalos de confianza (diferencia de medias) Se explica la resolución de 4 problemas de intervalos de confianza de diferencia de medias. ... 31 de des. 2012 Castellano Accedir a l'enllaç
PROBLEMA DE CONTRASTE DE INDEPENDENCIA Problema resuelto de un contraste de independencia de dos variables. ... 31 de des. 2012 Castellano Accedir a l'enllaç

Informació de contacte:

OpenCourseWare (ocw@uji.es)
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16